ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သတိပေးချက်

MEDiCARE Love your Life – Copyright.

MEDiCARE Love your Life – All rights reserved.

ဤ ၀က်ဘ်ဆိုက်ရှိသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပစ္စည်းများသည် ဥာဏ်ပညာဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးထားသော ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများ နှင့် အခွင့်အရေးများ (မူပိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသောဥပဒေများမပါဘဲ) အပါအ၀င်ကာကွယ်ထားနိုင်ပါသည်။ Total Wellness Lifestyle Beauty Mart Co.,Ltd. ၏ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ၀င်သော အချက်အလက်များအား download လုပ်ခြင်း၊ မိတ္တူကူးခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အခြားမည်သည့် ချိုးဖောက်မှုမျိုး ပေါ်ပေါက်လာသည်ဖြစ်စေ ဆုံးဖြတ်ရန်မှာသင်၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။

Total Wellness Lifestyle Beauty Mart Co.,Ltd. ၏စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ hypertext ရည်ညွှန်းခြင်း (သို့) ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းဖြင့် MEDiCARE ၀က်ဘ်ဆိုက်သို့ hyperlink ဖန်တီးခြင်း (သို့မဟုတ်) တည်ထောင်ခြင်းအား မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။