အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ

 

ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးမပြုမှီ ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား သေချာစွာဖတ်ပါ။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက် ၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင်သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ပြီး ၎င်းတို့အားလက်ခံသဘောတူကြောင်းသက်ရောက်ပါသည်။

အချုပ်

၁။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ အခွင့်အလမ်းများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့ ၀င် ရောက်လေ့လာရာတွင် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက် နှင့် မဆိုလုပ်ဆောင်ရန်ထုတ်ကုန်များ တိုင်ပင်ခြင်း၊ မှာယူခြင်း၊ တန်ပြန်အကြောင်းအရာများ ပြန်လည်ရယူခြင်းများတွင် ဤစည်းမျဉ်းများအကြုံးဝင်ပါသည်။

၂။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ အကြောင်းအရာများ

ဤစည်းကမ်းချက်များသည်  ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့ ၀င် ရောက်လေ့လာနေသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများအပါအ၀င် ၀ယ်သူများ အားလုံး နှင့် သက်ဆိုင်သည်။

၃။ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိစည်းကမ်းများ

  • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤစည်းကမ်းချက်များအား သင်သဘောတူကြောင်း အကြုံးဝင်ပါသည်။
  • ကုမ္ပဏီသည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား အချိန် နှင့် တစ်ပြေးညီ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ကုမ္ပဏီ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက် တွင် ဤအချက်များ နှင့် အခြေအနေများအား အချိန်မရွေး ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း သင်သဘောတူကြောင်းသက်ရောက်ပါသည်။
  • ဤစည်းမျဉ်းများနှင့်အခြေအနေများအားပြင်ဆင်ပြီးတင်ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုက် ၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမဆို ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား အပြည့်အဝသိခြင်း နှင့် လက်ခံခြင်းဟုမှတ်ယူလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤပြင်ဆင်ချက်(များ) အား သဘောမတူပါလျင် သင်၏တစ်ဦး တည်းပိုင်ခွင့်အဖြစ် ဤဆိုဒ်အားအသုံးပြုခြင်းအားရပ်ဆိုင်းလိမ့်မည်။
  • ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပေးနိုင်သော မည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်၊ မှတ်ချက်၊ အကြံပြုချက်များ (“ တင်ပြခြင်း”) သည် သင်ဆန္ဒအလျောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် သည် သင့်လျော်စွာ မည်သည့်တင်ပြမှုမဆို မည်သည့်ဝန်ခံချက်မှမပါဘဲ လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့တင်ပြခြင်းအားဖြင့် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သီးသန့်မဟုတ်သော မူပိုင်ခွင့်အခမဲ့ဖြင့် ရာသက်ပန် ယတိပြတ် နှင့် အပြည့်အဝလိုင်စင်အသုံးပြုခွင့်ဖြင့်၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ ဆင့်ပွားလက်ရာများအားဖန်တီးခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း နှင့်ဖော်ပြခြင်းတို့အား မည်သည့် မီဒီယာလောကတွင်မဆို ခွင့်ပြုသည်။ ဤကဲ့သို့တင်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ သင်တင်ပြသောအမည်အား ကျွန်ုပ်တို့သုံးပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

၄။ခံဝန်ချက်

  • သင်သည် စည်းကမ်းချက်များအား သဘောတူ ဝန်ခံချက်ပေးပြီးနောက် အောက်ပါတို့ကိုမလုပ်ဆောင်ရပါ။
  • စော်ကားခြင်း၊ မတော်တရော်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း (သို့) တည်ဆဲဥပဒေများအရ တရား၀င်ဖြန့်ဝေခြင်းမရှိသည့် ဆိုဒ်မှတဆင့် မည်သည့်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) သတင်းအချက်အလက်မဆို (သို့) သင်သိထားသော (သို့) သံသယဖြစ်စရာအကြောင်းရှိသည့် ဗိုင်းရပ်စ်များ (သို့) ဆိုဒ်လည်ပတ်မှုအား ထိခိုက်စေနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများအား ပျက်စီးစေသော တင်ခြင်း၊ ထောက်ခံခြင်း (သို့) ဖြန့်ဝေခြင်း။
  • ကွန်ပျူတာကွန်ရက်များ မှ လက်ခံနိုင်သောအသုံးပြုမှု မူဝါဒများ နှင့်အညီ ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ပျူတာကွန်ရက်များ၊ လက်ခံနိုင်သောအင်တာနက်စံနှုန်းများထက် အခြားသက်ဆိုင်သောဥပဒေများ၊ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ နားထောင်ခြင်း၊ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းများအား (သို့) အခြားဥပဒေများ နှင့် အညီအသုံးပြုခြင်း၊
  • မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ဟန်ဆောင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မမှန်မကန်ဖော်ပြခြင်း (သို့မဟုတ်) အခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သင့်အားလွဲမှားစွာဖော်ပြခြင်း။